नेपाली सम्पादन गर्नुहोस्

पद वर्ग सम्पादन गर्नुहोस्

नाम

अर्थ सम्पादन गर्नुहोस्

आमा; मुमा

उदाहरण सम्पादन गर्नुहोस्

माताले कहिले पनि कुमाता हुनसक्दिनन् ।

अनुवाद सम्पादन गर्नुहोस्

  1. अंग्रेजी:Mother