नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सर्वनाम

अर्थसम्पादन

उनी; अन्य पुरुषको एक वचनमा लाग्ने आदरार्थी सर्वनामिक शव्द

उदाहरणसम्पादन

ऊनी देवकोटाका समकालीन थिए ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: He/She