नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

असङ्खेय नाम

अर्थसम्पादन

काम गरिरहेको वा काम गर्न चाहेको विषयमा ज्ञान तथा सीप बढाउन सिक्ने-सिकाउने काम

उदाहरणसम्पादन

अहिले २–३ महिने तालिम लिएकाहरू नै कम्प्युटर प्रशिक्षक भएका छन्।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: training