पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

पद्दति

उदाहरणसम्पादन

  1. तरिका मिलाएमा गाह्रो काम पनि सजिलो हुन्छ।