तमसुक

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

ना॰ त्यस किसिमको लिखत; तमसुक ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: