नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सर्वनामसम्पादन

सम्बन्धवाची सर्वनाम

अर्थसम्पादन

"तिमी"को स्थानमा प्रयोग हुने आदर सूचक शव्द

उदाहरणसम्पादन

आफु भन्दा ठूलालाई तिमी होइन तपाईं भन्नुपर्छ ।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: The respectful word for तिमी