ढुकुर

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

सङ्खेय नामपद

अर्थसम्पादन

परेवा जस्तै जंगली पक्षी

उदाहरणसम्पादन

ढुकुर कुर्लन्छ ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: A dove