नेपाली शब्दसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थहरूसम्पादन

१) कसैलाई दु:ख पर्दा वा त्यस व्यक्तिको साहस बढाउनको निम्ति दिइने धैर्य, सान्त्वना वा आश्वासन।

२) कुनै कामकुरामा अरूलाई दिइने आडभरोसा;आश्रय

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन