नेपाली

पद वर्गसम्पादन

क्रिया

अर्थसम्पादन

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: