नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

सङ्खेय नामपद

अर्थसम्पादन

ढुङ्गाको गाह्रो लाउने मान्छे

उदाहरणसम्पादन

डकर्मीले घरको गाह्रो लाइसक्यो ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: A mason