पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

खण्ड; कुड्का

उदाहरणसम्पादन

  1. टुक्रा टुक्रा नेपाल आज विशाल भएको छ ।
  2. ल यसलाई टुक्रा पार त ।