नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

टाइप गर्ने मेसिन

उदाहरणसम्पादन

नेपाली भाषामा कम्प्युटरको प्रयोग एउटा उच्च प्रविधिको टाइपराइटर भन्दा बढी हुनसकेको छैन।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: Typewriter