पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

सूचना

उदाहरणसम्पादन

  1. उसलाई कम्प्युटरको राम्रो जानकारी छ ।
  2. यसको बारेमा जानकारी लिनुहोला ।