किर्नु

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

ना॰ [कीरो+नु] गाईबस्तुका शरीरमा लाग्ने एक प्रकारको डल्लो कीरो ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: