ईश्वरसम्पादन

व्युत्पत्तिसम्पादन

संस्कृत

नामसम्पादन

  1. सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्माण्ड वा सृष्टिलाई बनाउने, बनाउने र तिनको नियन्त्रण तथा शासन गर्ने मानिएका परम पुरुष वा परमात्माका रूपमा पुजिने सर्वप्रधान सत्ता; भगवान्; परमेश्वर ।
  2. अधिपति; स्वामी; मालिक ।
  3. ऐश्वर्यशाली ।