आमुख

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

ना॰ [सं॰] १. सुरु; थालनी । २. नाटकको प्रस्तावना वा भूमिका । ३. भूमिका; प्रस्तावना । ना॰ यो॰ ४. सम्मुख; अगाडि ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: