अपेक्षाकृत

पद वर्गसम्पादन

क्रियायोगी

अर्थसम्पादन

अपेक्षा गरिएभन्दा

उदाहरणसम्पादन

१. संघर्ष अपेक्षाकृत जटिल मोडमा आइपुगेको छ। २. राजधानी अपेक्षाकृत शान्त रह्यो।

==== अनुवाद ====
  1. हिन्दी:
  2. अंग्रेजी: