पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजसँग सम्बन्धित
  2. भाषा

उदाहरणसम्पादन

  1. मलाई अङ्ग्रेजी बोल्न आउँछ ।
  2. त्यस पसलमा अङ्ग्रेजी रक्सी पाइन्छ ।