स्वर

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

ना॰ स्वरसँग सम्बद्ध नभई व्यञ्जनसँगै सम्बद्ध रहेको स्वर (जस्तो— ज्+अ+त्+अ +न्+अ = जतन॰ ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: