पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

तेल उत्पादन हुने बाली

उदाहरणसम्पादन

  1. तोरी तेलहनमा पर्दछ।