नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सर्वनामसम्पादन

सम्बन्धवाची सर्वनाम

अर्थसम्पादन

"तिमी"को बहुबचन सूचक शव्द

उदाहरणसम्पादन

तिमी एक्लै होइन, तिमीहरु सबै जानु ।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: Plural form of तिमी