पदवर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

घुँडादेखि माथिको गोडाको डोलो भाग; उरू।

ऊदाहरणसम्पादन