नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

असङ्खेय नामपद

अर्थसम्पादन

अनुहारमा उछ्रिने बिफ़िरा

उदाहरणसम्पादन

डन्डिफ़ोरले अनुहारको शोभा बिगार्छ ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: Pimples