नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

संज्ञासम्पादन

संज्ञा

अर्थसम्पादन

सल्काएको आगो

उदाहरणसम्पादन

बारीमा डड़ेलो लगाउँदा घरसम्म आएछ ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: Fire