नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

क्रियासम्पादन

अकर्मक क्रिया

अर्थसम्पादन

अड़िनु; स्थिर वा दृढ रहनु

उदाहरणसम्पादन

गोरखाहरुले अंग्रेज सामु लड़ाईंमा डट्नु परयो ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: To be firm; To be steady