पद वर्गसम्पादन

नाम पद

अर्थसम्पादन

  1. टाढाको दृष्यहरू हेर्न बनाइएको यन्त्र , टिभी

उदाहरणसम्पादन

  1. मलाई टेलिभिजनमा गीतहरू हेर्न पन पर्छ ।