टिभी

(टटटिटिभीबाट अनुप्रेषित)

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

टेलिभिजन

उदाहरणसम्पादन

  1. मेरो घरमा टिभी छ ।