गैवार

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

विशेषण

अर्थसम्पादन

वि॰ [रू गँवारे काम नलाग्ने; रद्दी; बेकम्मा । २. फोहरी; घिनाहा । ३. कहिल्यै पानी नसुक्ने गह्रो (खेत॰; खाडी ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: