आत्मा शब्दप्रकार : तत्सम

अर्थसम्पादन

सरिर चलाउने साधन,

उदहारणसम्पादन

आत्मा अमर छ।